Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes en op alle overeenkomsten aangegaan
door: naam bedrijf: Klusservice Zwolle
Adres: Nijerwalstraat 15
Postcode:8043TL
vestigingsplaats: Zwolle
KvK nr:57338779
hierna te noemen opdrachtnemer.
De Heer/Mevrouw/Firma;
2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze
algemene voorwaarden van Klusservice Zwolle
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de
overeenkomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens
verstaan de aanneming van een werk.
4. Door aanvaarding van de offerte van
opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de
voorwaarden van opdrachtnemer.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze
voorwaarden in contracten met consumenten
indien deze voorwaarden een inbreuk maken of
afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de
consument.


Artikel 2. Offerte
Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die
daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt
een termijn van veertien dagen.


Artikel 3. Algemene voorwaarden van
contractpartijen en/of derden
1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en
schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van opdrachtgever laten echter de
toepasselijkheid van de voorwaarden van
opdrachtnemer onverlet.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever
vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde
opdracht.


Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk
naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst
uit te voeren.


Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer
op tijd kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde
gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen
enz.), een en ander op aanwijzing van
opdrachtnemer;
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet
worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en
werktuigen.
d. Elektriciteit en water.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een
vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij
anders overeengekomen bij het aangaan van de
overeenkomst.
3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de
levering van bepaalde materialen en/of de
uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk,
is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig
geschiedt.


Artikel 6. Extra onvoorziene kosten
1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene
kosten, welke ontstaan door een niet aan de
opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te
berekenen aan de opdrachtgever.
2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de
kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na
aangaan van de overeenkomst en die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
waren te voorzien.
3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever
onverwijld op de hoogte te stellen van de
onvoorziene kosten.


Artikel 7. Prijzen
1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde
prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op
de op dat moment kostenbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen
die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan
van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer
worden doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 8. Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de offerte
gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van
meerwerk komen geheel ten laste van de
opdrachtgever.
2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van
gewerkte uren en gebruikte materialen.
3. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW
bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 9. Opschorting en intrekken
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk
opschort dan wel geheel intrekt op grond van een
niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen
oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot
vergoeding van zijn schade.
2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is
hij verplicht de door opdrachtnemer reeds
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan
niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief
lonen en sociale lasten, over te nemen.
3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht
eveneens aan opdrachtnemer als
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag
van 1/3 van de overeengekomen prijs.
4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren,
is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te
schorten als gegronde vrees bestaat dat de
wederpartij haar verplichtingen niet, of niet
tijdig zal nakomen.


Artikel 10. Klaagtermijn en garantie
1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk
werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke
eisen en de overeenkomst.
2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de
(op)levering van het werk deze grondig te
inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te
geschieden binnen acht dagen na oplevering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden
worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na
oplevering schriftelijk en gespecificeerd te
worden gemeld aan opdrachtnemer.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet
waarneembaar waren moeten door de
opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen
van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk
worden gemeld.
5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld
gebreken te controleren.
6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor
gebreken die niet gemeld zijn.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die
wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen

of hulpmiddelen die door of namens hem ter
beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde
materialen of onderdelen geleverd worden door
met name genoemde fabrikanten of leveranciers
zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een
verdergaande verantwoordelijkheid of langere
garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier
van deze onderdelen of materialen bereid is
jegens opdrachtnemer te aanvaarden.


Artikel 11. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfsen/
of gevolgschade van een opdrachtgever, niet
zijnde consument, te vergoeden voor een hogere
som dan het bedrag waarvoor zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval dekking biedt.


Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden contant en of binnen
14 dagen na verzending van de nota.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling
van de factuur niet binnen de gestelde termijn is
ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke
rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is
opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de
hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, door de niet betaling
veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de
kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van
de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
minimum van € 115.
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk
opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is,
of één van de partijen de overeenkomst heeft
ontbonden.


Artikel 13. Ontbinding
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze
partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan
is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder
geval indien de wederpartij:
– in staat van faillissement geraakt
– surséance van betaling of schuldsanering
aanvraagt
– zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd,
wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen
van opdrachtgever wordt gelegd
– bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding
van het bedrijf van de opdrachtgever.